Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018

"A Light in the Attic"

 

Shel Silverstein's poem "A Light in the Attic" A Light in the Attic is a book of poems by American poet, writer, and musician Shel Silverstein. The book consists of 135 poems accompanied by illustrations also created by Silverstein. It was first published by Harper & Row Junior Books in 1981 and was a bestseller for months after its publication. It was a bestseller but it has faced controversy over the years since its publication

In this attic's hidden realm, time stands still, But not from an electric switch. It's a magical glow, warm and fantastic, Coming from a jar of candies rich. Inside that jar, a rainbow resides, Gumdrops, lollipops, and chocolate treats. Each one a treasure, a sweet surprise, Bringing joy with every bite that one eats. Licorice twists in vibrant hues, Sour gummies that make taste buds dance, Mints that freshen and soothe, Candies that offer a delightful chance. In that attic's secret glow, Candies beckon with their sugary charm. A sweet escape, a moment to bestow, As each candy reveals its sweet disarm. So step inside the attic's light, Indulge in the candy's enchanting spree. Let the flavors take flight, And savor the sweetness, wild and free. As flavors burst and dance upon the tongue. Each candy a story waiting to fulfill, A symphony of taste, forever young. The jar's contents, a treasure trove untold, Hold memories of childhood's pure delight. Each candy holds a story to unfold, A moment captured in sugary flight. From cotton candy clouds to caramel dreams, The candies ignite imagination's fire. With every chew, the world just gleams, As sweet desires take us higher and higher. So let us revel in this candy's spell, Embrace the joy it brings, unfiltered bliss. For in this attic's secret, we can dwell, Indulging in a world of sugary abyss. With each confection's sugary embrace, We find a momentary escape from time. A taste of childhood's innocence and grace, In candies, a world of enchantment we find. So, step into this attic's hallowed glow, And let the candies weave their sweetest dreams. In their flavors, let your taste buds flow, Immersed in the magic of sugary streams. For in the realm of candies, we can roam, Exploring flavors with an eager delight. A poem written in every chew and foam, A symphony of sweetness, pure and bright. So, let us cherish each candy's allure, As we indulge in their sugary delight. In the attic's glow, memories endure, And the magic of candies shines ever bright. Continue to relish each candy's tale, As they transport us to a world so sweet. In this attic's glow, we'll never fail, To find joy and wonder with every treat. For in that attic, a magic exists, Where candies turn moments bright. A place where every candy resists, The darkness, bringing a sugary light.


Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011

ΚΥΠΡΙΝΟΣ

Τα πάντα για τον κυπρίνο και το ψάρεμα του και ειδικότερα σε ότι αφορά την τροφή τουΣε αντίθεση με άλλα είδη ψαριών ο κυπρίνος εισήχθη από την Ασία όπου και προυπήρχε εδώ και χιλιάδες χρόνια σαν αυτόχθον είδος. Με το τέλος της εποχής των πάγων οι πρόγονοι του κυπρίνου που βρέθηκαν στην Κασπία θάλασσα διείσδυσαν στα εσωτερικά νερά της νότιας Ασίας – Κίνας και στο σύστημα της οροσειράς των  Ουραλίων. Με το πέρασμα των ετών άρχισαν μέσω του Δούναβη να εισέρχονται στην ηπειρωτική Ευρώπη και στα διάφορα παρακλάδια του ποταμού. Από διάφορες πηγές βγαίνει το συμπέρασμα ότι πρώτοι οι Ρωμαίοι εισήγαγαν τον κυπρίνο σε πολλές αποικίες τους καθιερώνοντας το σαν ένα νέο είδος τροφής στον τότε γνωστό κόσμο. Αργότερα κατά τον μεσαίωνα όπου άνθησε η μοναστική ζωή , οι καλόγεροι ασχολήθηκαν με την αναπαραγωγή του προσπαθώντας να βελτιώσουν κάποια από τα γενεαλογικά χαρακτηριστικά του ψαριού.